สำหรับผู้สอนและผู้ปกครอง

ทักษะการอ่านเป็นทักษะอันสำคัญที่จะนำไปสู่การเรียนรู้  และการแสวงหาความรู้จากข้อมูลต่างๆ  ผู้สอนและผู้ปกครองเป็นส่วนสนับสนุน
ด้านการอ่านที่สำคัญ สำหรับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านการอ่านของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิด และพัฒนาไปตามศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็ก
ซึ่งการสนับสนุนและการจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างให้เด็กเรียนรู้ได้ตามความสนใจ ตามความสามารถ และตามศักยภาพด้วย

ทรัพยากรการเรียนรู้ผ่านเว็บสำหรับส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยในระดับประถมศึกษาตอนต้นนี้ จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
สำหรับฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะด้านการอ่านภาษาไทย โดยการพัฒนาได้เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการอ่าน และดำเนินการจัดเรียงเนื้อหาตามระดับ
ความรู้ด้านการอ่านอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และต่อเนื่องกัน มีการผสานทฤษฎีทางการศึกษาสำหรับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ มีกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและทบทวนทักษะการอ่าน มีการฝึกทักษะการฟังเพื่อการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง รวมถึงการใช้สื่อประสมด้านภาพ เสียง และกราฟิก
อย่างหลากหลายซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนาน กระตุ้นการเรียนรู้ ดึงดูดความสนใจ เสริมสร้างความมั่นใจในการอ่าน รักการอ่านอย่างต่อเนื่อง
และส่งเสริมให้ผู้เรียนทบทวนความเข้าใจบทเรียนและค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย

นอกจากนี้ ทรัพยากรการเรียนรู้ผ่านเว็บสำหรับส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยดังกล่าว ผู้ปกครองและผู้สอนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารและแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนหรือทดสอบความรู้และความเข้าใจของเด็กได้อีกประการหนึ่งด้วย โดยผู้ใช้งานต้องมีโปรแกรมในการเปิดดูข้อมูลบนเว็บไซต์ ดังนี้

สำหรับผู้เรียนและผู้ที่สนใจ

การอ่านเป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนโตและจนกระทั่งถึงวัยชรา เพราะการอ่านทำให้เกิดความรอบรู้ ทำให้สามารถแสวงหาข้อมูลความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทักษะการอ่านจึงเป็นกระบวนการที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ผ่านเว็บสำหรับส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยในระดับประถมศึกษาตอนต้นนี้ จึงพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจในการศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาทักษะด้านการอ่านด้วยตนเอง  โดยการพัฒนาได้จัดทำเนื้อหาตามระดับความรู้ด้านการอ่านอย่างเป็นลำดับขั้นตอน มีกิจกรรม เกม และแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมและเกิดความรู้ใหม่จากการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งผู้เรียนและผู้ที่สนใจจะเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน สามารถเรียนซ้ำ และทบทวนได้บ่อยตามศักยภาพในการเรียนรู้ของตนเอง ตลอดทั้งการฝึกทักษะการฟังเพื่อการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องด้วย

นอกจากนี้ ผู้เรียนและผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารและแบบฝึกหัด เพื่อทบทวนหรือทดสอบความรู้และความเข้าใจของตนเองได้อีกประการหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีโปรแกรมในการเปิดดูข้อมูลบนเว็บไซต์ ดังนี้