ผู้จัดทำ

๐ นางปาริชาต โปธิ

นิสิตโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภายใต้การดูแลของ

๐ อาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ

๐ อาจารย์ ดร.มาลินี ประพิณวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

คณะผู้จัดทำ

๐ นายประถม เชื้อหมอ

๐ นายสุขุม พรหมเสน

๐ นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ

๐ นายณัฐพล สุวรรณลพ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

๐ นายสงัด ปินตานา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

๐ นางธมนวรรณ คำเรือง

ศึกษานิเทศก์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

๐ นายบุญเรียบ มองมูล

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

๐ นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

๐ นางสาวรตนพรรษ สุชาติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

๐ นางกุลธิดา ดวงอุปมา สมิธ

ผู้พากย์เสียงข้อมูล