www.readingthai.in.th  เป็นทรัพยากรการเรียนรู้ผ่านเว็บสำหรับส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยในระดับประถมศึกษาตอนต้น  โดยเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตของ นางปาริชาต โปธิ นิสิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการดูแลของ อาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ อาจารย์ ดร.มาลีนี ประพิณวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ภายใต้แนวคิดของการสร้างพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาไทยในระดับประถมศึกษาตอนต้น  โดยการใช้เทคโนโลยีเว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสร้างทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ สำหรับเปิดประตูการศึกษาจากห้องเรียนไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้อันกว้างใหญ่  และมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมในการเรียนรู้  สำหรับครูผู้สอน  สำหรับผู้ปกครอง สำหรับผู้ที่สนใจ  หรือผู้เรียนในยุคใหม่ที่จะได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะด้านการอ่านภาษาไทยด้วยตนเอง โดยการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ผ่านเว็บจะเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการอ่านอย่างเป็นลำดับขั้นตอน มีกิจกรรมให้ปฏิสัมพันธ์อย่างหลากหลาย สำหรับผู้เริ่มต้นฝึกการอ่านภาษาไทยไปจนถึงผู้เรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น รวมทั้งแบบฝึกทักษะเพื่อทบทวนความเข้าใจอีกด้วย

ทรัพยากรการเรียนรู้ผ่านเว็บสำหรับส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยในระดับประถมศึกษาตอนต้นนี้ จึงนับเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้  โดยเฉพาะผู้เรียนจะสามารถศึกษา  ค้นคว้า  และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้  เพื่อเพิ่มความรู้  ทักษะการอ่าน เสริมสร้างจินตนาการ สร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตลอดจนมีความสนุกกับพื้นที่แห่งการเรียนรู้การอ่านนี้